Dicir o indicíbel no Museo de Pontevedra (III): Lista de títulos expurgados

Contaba hai uns días como cheguei a confirmar a destrución documental no Museo de Pontevedra, baixo a apariencia dun expurgo, do que -a priori- non quedou rastro, e hoxe paso a facer pública a relación de publicacións que no mellor dos casos acabaron completando as coleccións do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico, mentres que a maioría se tiraron a un contedor de obra a plena luz do día.

Nun documento titulado “Expurgo de documentación no O.A.L. Museo Provincial de Pontevedra” asinado o 01/02/2012 por J.L.M., daquela director de xestión do Museo, detállanse as máis de vinte publicacións periódicas que se eliminaron, así como centos de caixas e carpetas con libros, revistas, monografías e traballos dos concursos escolares, almacenados nos Edificios García Flórez e Fernández López.

Era preciso gardar todo isto? Pois primeiro deberiamos saber en detalle que títulos e en que número foron eliminados das coleccións do Museo, pero ademáis, esta selección debería ter sido realizada por unha Comisión de selección e valoración documental, con intervención directa da Xunta de Galicia, xa que o Museo de Pontevedra é un conxunto declarado Ben de Interese Cultural e polo tanto, todo o que a el se vincula, incluídas -por suposto e especialmente- as súas coleccións forman parte do Patrimonio español -dende a aprobación da Lei do Patrimonio Histórico Español en xuño de 1985- e do Patrimonio cultural galego – xa dende a Lei de 1995 do Patrimonio cultural de Galicia-.

De todos estes movementos do noso patrimonio cultural non existen actas nin resolucións, segundo a confirmación oficial do propio Secretario Xeral da Deputación Provincial de Pontevedra, polo que serán os Tribunais de Xustiza e as Administracións competentes as que deban avaliar o grao de infracción na xestión do público.

O documento vaia se existe! e produce bastante carraxe, dito sexa de paso:

O asinante desta aberración, J.L.M. chegou ao Museo da man do expresidente provincial “popular” Rafael Louzán, o que no seu momento foi público e notorio, e aínda que a súa “xefa” directa, a tamén “popular” Ana I. Vázquez Reboredo, acabaría no cargo de directora-xerenta da Fundación Cidade da Cultura, este non chegou a xerente de Fexdega.

A vida é longa e seguro que este home aínda pode dar o mellor de si.

CONTINUARÁ…

Dicir o indicíbel no Museo de Pontevedra (II): o expurgo de documentación. Antecedentes

Como temos comentado en moitas ocasións en diversos foros, a Biblioteca e o Arquivo documental do Museo de Pontevedra sufriron un proceso de destrución de documentos, baixo a apariencia de expurgo, no ano 2012.

Debemos sinalar que o expurgo é unha fórmula de identificación e selección de series de documentos que, polas razóns técnicas que se estimen, procede a súa eliminación do fondo de orixe, pasando a outras institucións culturais análogas mediante intercambio, doazón, ou similar, por acordo do órgano colexiado encargado da súa valoración; ou no caso dun estado de conservación insalvábel, a súa destrución. Non obstante, do que pasou no Museo de Pontevedra non hai actas nin acordos, nin sequera se informou á Administración autonómica da proposta de expurgo, polo que, en puridade, non podemos falar de expurgo senón de destrución documental.

Para confirmar esta información dirixín unha solicitude de información pública á Secretaría Xeral da Deputación provincial de Pontevedra, o 29/03/2019, ao ser a institución que tutela o Museo -ilegalmente, engadirei-:

“O solicitante desexa obter copia dos seguintes documentos:

(1) Resolución presidencial do 19/01/2012, referida á creación da “Comisión mixta formada por persoal do Servizo de Patrimonio documental e Bibliográfico da Deputación de Pontevedra e o OAL Museo de Pontevedra para levar a cabo as funcións de unificación e integración de arquivos e bibliotecas”.

(2) Informe da bibliotecaria do OAL Museo de Pontevedra, [Nome e apelidos que omito, por decencia], do 24/02/2012, propoñendo un “proceso técnico de expurgo de certos fondos”.

(3) Documento adxunto ao anterior informe, que recolle un listado exhaustivo das publicacións obxecto de expurgo.

(4) Resolución presidencial do 01/03/2012, ditada pola presidenta executiva do OAL Museo de Pontevedra, [Nome e apelidos que omito], autorizando o proceso de expurgo da Biblioteca do OAL Museo de Pontevedra.”

E nunca máis. A Deputación deixou que actuara a negación mediante silencio, ata que contra el recorrín á Comisión de Transparencia de Galicia, o 28/05/2019.

O Comisionado autonómico admitíu a trámite a solicitude, recordándolle á Deputación que debe responder as solicitudes que se lle formulan e pedíndolle a documentación indicada, da que só achegan a (1) Resolución presidencial do 19/01/2012.

“[…] A pesar de que a Deputación Provincial de Pontevedra non remitíu o informe sobre a reclamación solicitado, senón que simplemente se limita a remitir copia do expediente, dos documentos remitidos se deduce que da documentación solicitada polo interesado únicamente se puido atopar a Resolución presidencial de creación da Comisión mixta, non constando nin na Deputación Provincial de Pontevedra nin no Museo de Pontevedra [o resto da documentación], a pesar de que o reclamante fai constar as datas dos documentos solicitados, o que debería facilitar a súa localización.”

Como resultado da Resolución da Comisión de Transparencia de Galicia a Secretaría Xeral da Deputación remitíume un Oficio coa devandita Resolución (1), xa que “non consta nos seus arquivos expediente ningún posterior ao ditado da Resolución Presidencial do ano 2012 […]”.

CONTINUARÁ…