SERVIZOS XURÍDICOS

Como Procuradores dos Tribunais, asumimos a representación procesual de calquera persoa -física ou xurídica-, encargándonos das xestións de carácter xudicial ou extraxudicial:

REPRESENTACIÓN PROCESUAL

En calquera tipo de procedemento xudicial de calquera das ordes xurisdicionais:

• XURISDICIÓN CIVIL: analiza os litixios cuxo coñecemento non estea expresamente atribuído a outra orde xurisdicional (por exemplo, os asuntos do Mercantil).

• XURISDICIÓN PENAL: examina as causas e xuízos criminais.

• XURISDICIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA: estuda o control da legalidade na actuación das Administracións públicas e as reclamacións sobre a responsabilidade patrimonial que se dirixan contra elas.

• XURISDICIÓN SOCIAL: coñece das pretensións que se exercitan tanto en conflitos individuais entre o traballador e o empresario, derivados do contrato de traballo, como en materia de negociación colectiva, sobre as reclamacións en materia de Seguridade Social ou contra o Estado, cando lle sexa atribuída a responsabilidad na lexislación laboral.

INICIACIÓN, TRAMITACIÓN E IMPULSO DO PROCEDEMENTO XUDICIAL

• Asesoramento procesual.

• Elaboración e presentación de escritos.

• Comunicación de notificacións, emprazamentos, citacións, requirimentos e resolucións xudiciais.

• Consignacións de depósitos xudiciais.

• Dilixenciamento e tramitación de exhortos, oficios e mandamentos.

• Intervención en embargos, subastas, tomas de posesión, lanzamentos, etc.

XESTIÓNS ADMINISTRATIVAS

• Xestións perante calquera rexistros e fedatarios públicos -como o Rexistro da Propiedade, o Rexistro de Bens Mobles o Rexistro Mercantil ou as Notarías-: anotacións rexistrais e cancelacións, solicitude de certificacións e notas simples informativas, dilixenciamento de mandamentos xudiciais, etc.

• Xestións perante calquera Administración pública.

• Publicación de edictos e anuncios nos BOP, DOG, BOE ou calquera outro medio escrito.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close