PUBLICACIÓNS

LIBROS

 Relatorio sobre a protección do Pazo de Lourizán. Arcay Barral, Ángel; Barrecheguren Fernández, Jorge; Martínez Soto, Eloy; Piñeiro Edreira, Santiago; Vázquez-Rey, Ernesto (coord.); Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra, Pontevedra, 2017. [DL: PO 163-2017]

CAPÍTULOS DE LIBRO

El uso de plataformas digitales como base en la elaboración de los planes de innovación docente” en Investigación y docencia en Derecho: Nuevas perspectivas. Otero Crespo, Marta; Alonso Salgado, Cristina (dirs.); Editorial Colex, A Coruña, 2019, pp. 39-45. [ISBN: 978-84-18025-03-7 / DL: C-1779-2019]

Innovación docente en el ámbito del Derecho Civil“, en coautoría con Collado Rodríguez, Noelia; en Investigación y docencia en Derecho: Nuevas perspectivas. Otero Crespo, Marta; Alonso Salgado, Cristina (dirs.); Editorial Colex, A Coruña, 2019, pp. 147-152. [ISBN: 978-84-18025-03-7 / DL: C-1779-2019]

A exhumación do ditador Franco: Trocar os anceios en realidades. As ideias en feitos” en V Seminário Internacional Hispano-Luso-Brasileiro sobre Direiros fundamentais e Políticas públicas. Gesta Leal, Rogério; Aymerich Cano, Carlos; Silveira, Alessandra A. S. (orgs.); Universidade de Santa Cruz do Sul, Brasil, 2019, pp. 106-124. [ISBN: 978-85-7578-507-2]

O franquismo e a súa pervivencia: Títulos, distincións e rueiro en Represión franquista e Memoria Histórica alén e aquén mar. Pasado e presente. Diéguez Cequiel, Uxío Breogán (coord.); Cátedra de Memoria Histórica, Universidade da Coruña, A Coruña, 2018, pp. 85-103. [ISBN: 978-84-09-08102-8 / DL: C 2497-2018]

ARTIGOS EN REVISTAS

A derradeira vontade de Eugenio Montero Ríos” en Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas. Vázquez-Rey, Ernesto (dir.); Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra, Asociación Cultural e de Fomento da Investigación Julián Malvar, Pontevedra, núm. 1, 2018, pp. 91-110. [ISSN: 2659-3416 / DL: PO 827-2018]

A usucapión polo Estado español do Museo Cerralbo, logo de ser intervido manu militari na posguerra civil, a propósito da sentenza da Audiencia Provincial de Madrid, do 18 de decembro de 2007” en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, vol. 22, 2018, pp. 463-470. [ISSNe: 2530-6324 / ISSN: 1138-039X]

A memoria histórica no Estado español: entre o dereito de graza e o dereito positivo, a propósito dunha sentenza do Tribunal Supremo do 13 de marzo de 2017“, no Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, vol. 21, 2017, pp. 392-397. ISSNe: 2530-6324. ISSN: 1138-039X.

 “Limites á función cualificadora das Mesas dos Parlamentos no Estado español. Comentario á sentenza do Tribunal Constitucional, do 18 de decembro de 2014, relativa a varios acordos da Mesa de Les Corts Valencianes, no Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, vol. 20, 2016, pp. 532-536. ISSNe: 2530-6324. ISSN: 1138-039X.

A capacidade do Estado para denegar a exportación de bens do patrimonio documental español a propósito dunha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid do 11 de febreiro de 2015“, no Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, vol. 20, 2016, pp. 486-491. ISSNe: 2530-6324. ISSN: 1138-039X.

 “A declinatoria de xurisdición como recurso dilatorio no proceso mediador“, no CEEJ – Cuaderno Electrónico de Estudios Jurídicos, núm. 4, ano 2015, pp. 175-179. ISSN: 2341- 0116.

COMUNICACIÓNS

 “O dereito de acceso á información nas entidades locais, após a entrada en vigor da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno“, nas II Xornadas Olga Gallego de Arquivos. Grupo Marcelo Macías, Fundación Olga Gallego, Boletín Auriense, anexo núm. 38, Museo Arqueolóxico Provincial, Ourense, 2017, pp. 537-550. ISBN: 978-84-88522-36-8.

O recurso da declinatoria de xurisdición na mediación“, nas Xornadas Novos espazos para a mediación. Universidade de Santiago de Compostela, 14 de abril de 2016.

Aprender en galego na UDC. O plano formal fronte ao real“, nas XI Xornadas sobre lingua e usos: Lingua e Universidade. Universidade da Coruña, Colección Cursos_Congresos_Simposios, núm. 139, Servizo de Normalización Lingüística, Servizo de Publicacións, A Coruña, 2015, pp. 111-114. ISBN: 978-84-9749-622-3.

DITAMES / INFORMES / RECURSOS

Recurso de reposición contra a Resolución Presidencial do 24 de xaneiro de 2019, ditada polo deputado provincial, delegado en materia de persoal da Deputación Provincial de Pontevedra, don Carlos López Font, relativa á “convocatoria do posto de traballo de director/a do Museo Provincial”, de 28 de febreiro de 2019.

 A representación estudantil nos órganos autonómicos de coordinación en materia de ordenación universitaria en España, de 24 de febreiro de 2018.

Alegación e Ditame contra da Proposta de fusión dos Concellos de Cerdedo e Cotobade (Pontevedra), de 26 de abril de 2016.

— Consideraciones a la consulta de la Defensora del Pueblo Europeo sobre la transparencia de los diálogos a tres bandas o “triálogos”, de 8 de marzo de 2016.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close