DESPACHO DE PROCURADOR

 

Como Procuradores dos Tribunais, asumimos a representación procesual de calquera persoa -física ou xurídica-, encargándonos das xestións de carácter xudicial ou extraxudicial:

REPRESENTACIÓN PROCESUAL

En calquera tipo de procedemento xudicial de calquera das ordes xurisdicionais:

• XURISDICIÓN CIVIL: analiza os litixios cuxo coñecemento non estea expresamente atribuído a outra orde xurisdicional (por exemplo, os asuntos do Mercantil).

• XURISDICIÓN PENAL: examina as causas e xuízos criminais.

• XURISDICIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA: estuda o control da legalidade na actuación das Administracións públicas e as reclamacións sobre a responsabilidade patrimonial que se dirixan contra elas.

• XURISDICIÓN SOCIAL: coñece das pretensións que se exercitan tanto en conflitos individuais entre o traballador e o empresario, derivados do contrato de traballo, como en materia de negociación colectiva, sobre as reclamacións en materia de Seguridade Social ou contra o Estado, cando lle sexa atribuída a responsabilidad na lexislación laboral.

INICIACIÓN, TRAMITACIÓN E IMPULSO DO PROCEDEMENTO XUDICIAL

• Asesoramento procesual.

• Elaboración e presentación de escritos.

• Comunicación de notificacións, emprazamentos, citacións, requirimentos e resolucións xudiciais.

• Consignacións de depósitos xudiciais.

• Dilixenciamento e tramitación de exhortos, oficios e mandamentos.

• Intervención en embargos, subastas, tomas de posesión, lanzamentos, etc.

XESTIÓNS ADMINISTRATIVAS

• Xestións perante calquera rexistros e fedatarios públicos -como o Rexistro da Propiedade, o Rexistro de Bens Mobles o Rexistro Mercantil ou as Notarías-: anotacións rexistrais e cancelacións, solicitude de certificacións e notas simples informativas, dilixenciamento de mandamentos xudiciais, etc.

• Xestións perante calquera Administración pública.

• Publicación de edictos e anuncios nos BOP, DOG, BOE ou calquera outro medio escrito.

 


Ilustre Colexio de Procuradores de Pontevedra           Consello Galego dos Procuradores          proccertlogol

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close