CURRÍCULO


EXPERIENCIA PROFESIONAL:


— 2019: Oficial administrativo en Viveros O Piñeiro.

— 2019: Oficial administrativo en Viveros O Piñeiro.


Ilustre Colexio de Procuradores de Pontevedra

— 2018 / Act.: Procurador dos Tribunais do Ilustre Colexio de Procuradores de Pontevedra.

— 2018 / Act.: Procurador de los Tribunales del Ilustre Colegio de Procuradores de Pontevedra.


logo_crmh

— 2017: Asesor xurídico-administrativo da Comisión pola recuperación da Memoria Histórica da Coruña.

— 2017: Asesor jurídico-administrativo de la Comisión por la recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña.


f39aefc966c586872427f3b9315392ee— 2017: Vogal do Comité de Avaliación Docente da rama de Ciencias Sociais e Xurídicas, no marco do Programa Docentia da Universidade de Vigo.

— 2017: Vocal del Comité de Evaluación Docente de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, en el marco del Programa Docentia de la ‘Universidade de Vigo’.


Ilustre Colexio de Avogados de Lucena

— 2017 / Act.: Letrado non exercente do Ilustre Colexio de Avogados de Lucena.

— 2017 / Act.: Letrado no ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Lucena.


logo-1

— 2017 / Act.: Apto para o exercicio profesional como xestor administrativo do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia, ao ter superado as probas de acceso ao título, convocadas pola Consellaría de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia.

— 2017 / Act.: Apto para el ejercicio profesional como gestor administrativo del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia, al haber superado las pruebas de acceso al título, convocadas por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia.


logouniversidadevigo

— 2016: Promotor da campaña de divulgación e captación de estudantes para o Grao en Dirección e Xestión Pública da Universidade de Vigo.

— 2016: Promotor de la campaña de divulgación y captación de estudiantes para el Grado en Dirección y Gestión Pública de la Universidade de Vigo.


— 2013 / 2020: Vogal do Comité de Avaliación Docente da rama de Enxeñarías e Arquitectura (2013/2015) e da rama de Ciencias Sociais e Xurídicas (2015/2020), no marco do Programa Docentia da Universidade da Coruña.

— 2013 / 2020: Vocal del Comité de Evaluación Docente de la rama de Ingenierías y Arquitectura (2013/2015) y de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (2015/2020), en el marco del Programa Docentia de la Universidade da Coruña.


ParGal

— IX Lexislatura (2012 / 2016): Asistente parlamentario na tramitación de diversas iniciativas do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego (BNG), como a Proposición de Lei do Consello Consultivo de Galiza (2014), a Proposición de Lei para a reforma do Regulamento do Parlamento de Galiza (2015), ou o Proxecto de reforma do Regulamento de organización e funcionamento do Valedor do Pobo (2015), entre outras, en colaboración coa deputada Tereixa Paz Franco; e a Proposición de Lei pola visibilidade e non discriminación de lesbianas, gais, transexuais e bisexuais en Galiza (2014), en colaboración coa deputada Carme Adán Villamarín.

— IX Legislatura (2012 / 2016): Asistente parlamentario en la tramitación de diversas iniciativas del Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego (BNG), como la Proposición de Ley del Consejo Consultivo de Galicia (2014), la Proposición de Ley para la reforma del Reglamento del Parlamento de Galicia (2015), o el Proyecto de reforma del Reglamento de organización y funcionamiento del Valedor do Pobo (2015), entre otras, en colaboración con la diputada Tereixa Paz Franco; y la Proposición de Ley por la visibilidad y no discriminación de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en Galicia (2014), en colaboración con la diputada Carme Adán Villamarín.


FORMACIÓN ACADÉMICA:


 — 2016 / Act.: Investigador predoutoral na Área de Dereito Administrativo da Facultade de Dereito.

— 2016 / Act.: Investigador predoctoral en el Área de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho.


— 2015 / 2018: Estudante do Grao en Dirección e Xestión Pública.

— 2015 / 2018: Estudiante del Grado en Dirección y Gestión Pública.


— 2005 / 2015: Licenciado en Dereito.

— 2005 / 2015: Licenciado en Derecho.


UPO— 2014: Especialista en Procesos electorais. Asesoría e representación xurídico-electoral en España.

— 2014: Especialista en Procesos electorales. Asesoría y representación jurídico-electoral en España.


OUTRAS EXPERIENCIAS:


logo— 2018 / 2019: Membro individual do Consello Internacional de Arquivos.

— 2018 / 2019: Miembro individual del Consejo Internacional de Archivos.


DepCor_cor_vert— 2017 / Act.: Membro do Plenario da Xunta Pro Devolución do Pazo de Meirás, constituida pola Deputación da Coruña, por designación do Padroado da Fundación Alexandre Bóveda.

— 2017 / Act.: Miembro del Plenario de la Junta Pro Devolución del Pazo de Meirás, constituída por la Diputación de A Coruña, por designación del Patronato de la Fundación Alexandre Bóveda.


logo-png— 2017 / Act.: Socio e colaborador. Membro do Comité científico da publicación Casa dos Espellos. Revista poliédrica da cultura galega, editada pola entidade.

— 2017 / Act.: Socio y colaborador. Miembro del Comité científico de la pubicación Casa dos Espellos. Revista poliédrica da cultura galega, editada por la entidad.


UDC

— 2016 / Act.: Representante do persoal investigador en formación no Comité de Dirección da Escola Internacional de Doutoramento (2019 / Act.), así como na súa Comisión Permanente (2019 / Act.). Ademáis, como membro do Claustro Universitario (2019 / Act.), na súa Mesa (2019 / Act.), na Comisión de seguimento do Plano de Normalización Lingüística (2016 / Act.) e na Comisión interna da Universidade para o Programa Docentia (2016 / 2017).

— 2016 / Act.: Representante del personal investigador en formación en el Comité de Dirección de la Escuela Internacional de Doctorado (2019 / Act.), así como en su Comisión Permanente (2019 / Act.). Además, como miembro del Claustro Universitario (2019 / Act.), en su Mesa (2019 / Act.), en la Comisión de seguimiento del Plan de Normalización Lingüística (2016 / Act.) y en la Comisión interna de la Universidad para el Programa Docentia (2016 / 2017).


logo_consello_social_uvigo— 2016 / 2018: Membro do Consello Social, elixido polo Consello de Goberno da Universidade de Vigo, en representación do estudantado. Nomeado polo conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia pola Orde do 10/11/2016 (DOG núm. 236, do 13/12/2016) e sustituído pola Orde do 12/09/2018 (DOG núm. 190, do 04/10/2018).

— 2016 / 2018: Miembro del Consejo Social, elegido por el Consejo de Gobierno de la ‘Universidade de Vigo’, en representación del estudiantado. Nombrado por el consejero de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la ‘Xunta de Galicia’ por la Orden del 10/11/2016 (DOG núm. 236, del 13/12/2016) y substituído por la Orden del 12/09/2018 (DOG núm. 190, del 04/10/2018).


logouniversidadevigo— 2015 / 2018:  Representante do estudantado na Xunta de Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, na súa Comisión Permanente e na comisións delegadas de Docencia e Alumnado e Calidade, así como na Comisión Académica do Grao en Dirección e Xestión Pública e no Consello de Campus de Pontevedra (2016 / 2018). Membro do Claustro Universitario (2015 / 2018), do Consello de Goberno e da súa comisión delegada de Organización Académica e Profesorado (2015 / 2017), así como membro da Comisión Electoral (2016 / 2017) e secretario do Tribunal de Garantías (2017 / 2018).

— 2015 / 2018: Representante del estudiantado en la Junta de Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, en su Comisión Permanente y en las comisiones delegadas de Docencia y AlumnadoCalidad, así como en la Comisión Académica del Grado en Dirección y Gestión Pública y en el Consejo de Campus de Pontevedra (2016 / 2018). Miembro del Claustro Universitario (2015 / 2018), del Consejo de Gobierno y de su comisión delegada de Organización Académica y Profesorado (2015 / 2017), así como miembro de la Comisión Electoral (2016 / 2017) y secretario del Tribunal de Garantías (2017 / 2018).


Print

— 2014: Participante na Comisión de Avaliación da ENQA, para a acreditación da ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia) como membro de pleno dereito.

— 2014: Participante en la Comisión de Evaluación de la ENQA, para la acreditación de la ACSUG (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia) como miembro de pleno derecho.


AMUPo— 2014 / Act.: Presidente (2018 / Act.), secretario xeral (2014 / 2018), membro da Sección de Patrimonio e Bens Culturais (2016 / Act.) e coordinador da Sección de Pensamento, Memoria e Sociedade (2017 / Act.).

— 2014 / Act.: Presidente (2018 / Act.), secretario general (2014 / 2018), miembro de la Sección de Patrimonio y Bienes Culturales (2016 / Act.) y coordinador de la Sección de Pensamiento, Memoria y Sociedad (2017 / Act.).


— 2014/2015: Representante da Universidade da Coruña no Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE).

— 2014/2015: Representante de la Universidade da Coruña en el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE).


— 2010/2016: Representante do estudantado de 1º e 2º Ciclo nos Consellos de Departamento de Análise Económica e Administración de Empresas (2010/2013 – 2013/2014), Economía Aplicada I (2010/2013 – 2013/2014), Dereito Privado (2012/2013 – 2014/2015) e Dereito Público Especial (2014/2015); na Xunta de Facultade de Dereito (2011/2013 – 2014/2015) e nas súas comisións delegadas de Grao e Posgrao (2011/2013) e do XXV Aniversario (2012/2013). Membro da Comisión de seguimento do Plano de Normalización Lingüística (2012/2015), do Claustro Universitario (2011/2012 – 2013/2014) e da súa Mesa (2013/2014), así como do Consello de Goberno -por designación do reitor, Xosé Luís Armesto- (2013/2014) e das comisións delegadas de Prácticas (2013/2014), Extensión Universitaria (2013/2014), Bibliotecas (2013/2014) e da Comisión Interna da Universidade para o Programa Docentia da ACSUG (2013/2016).

— 2010/2016: Representante del estudiantado de 1º y 2º Ciclo en los Consejos de Departamento de Análisis Económico y Administración de Empresas (2010/2013 – 2013/2014), Economía Aplicada I (2010/2013 – 2013/2014), Derecho Privado (2012/2013 – 2014/2015) y Derecho Público Especial (2014/2015); en la Junta de Facultad de Derecho (2011/2013 – 2014/2015) y en sus comisiones delegadas de Grado y Posgrado (2011/2013) y del XXV Aniversario (2012/2013). Miembro de la Comisión de seguimiento del Plan de Normalización Lingüística (2012/2015), del Claustro Universitario (2011/2012 – 2013/2014) y de su Mesa (2013/2014), así como del Consejo de Gobierno -por designación del rector, Xosé Luís Armesto- (2013/2014) y de las comisiones delegadas de Prácticas (2013/2014), Extensión Universitaria (2013/2014), Bibliotecas (2013/2014) y de la Comisión Interna de la Universidad para el Programa Docentia de la ACSUG (2013/2016).

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close