O Goberno de España nega o acceso á Avogacía e á Procuradoría en galego

con3
Sesión do Consello de Goberno da Universidade de Vigo, celebrada o 15 de xuño de 2016. © DUVI

No día de onte a representación do estudantado da Universidade de Vigo pasamos a facer parte do Consello de Goberno, por ser a primeira sesión deste órgano colexiado que se celebrou após o Claustro onde fomos eleitos; no meu caso, baixo a marca electoral -REDE (Representantes de Estudantes)- que coordino.

Así, solicitei a palabra para defender unha proposta a respecto da negación do Goberno de España -co recente aval do Tribunal Supremo- de ofertar nas linguas cooficiais dos distintos territorios e nacións do Estado a proba de acceso ás profesións da Avogacía e da Procuradoría dos Tribunais, alcanzando o compromiso do Reitor e da Secretaria Xeral de levar a cabo as tres reivindicacións postas de manifesto.

A seguir inclúo o teor literal da intervención:

Moitas grazas Señor Reitor,

Como saben, no ano 2006 aprobóuse a Lei 34/2006, do 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais; lei que foi complementada polo Real Decreto 775/2011, do 3 de xuño, polo que se aprobou o Regulamento que a desenvolve.

Así, o artigo 17.1 do citado Regulamento di que “Las evaluaciones para el acceso a la abogacía y para el acceso a la procura serán únicas e idénticas para cada profesión en todo el territorio español.”. Isto é manifestamente inconstitucional.

A Constitución española, no seu artigo 3.2, recoñece os dereitos lingüísticos daqueles territorios e nacións que teñen lingua propia; e no noso caso, o artigo 5.1 do Estatuto de Autonomía recoñece que a lingua propia de Galiza é o galego, e ademáis di que ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua.

Pois ben, a Sala 3ª do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo, en sentenza ditada o 25 de febreiro de 2016, vén de desestimar o recurso presentado pola Asociación de Xuristas en defensa da Lingua Propia, no sentido de ver recoñecidos os dereitos lingüísticos nas probas de acceso á Avogacía e á Procuradoría; negando así o dereito -como mínimo- de Galiza, Euskal Herria, Catalunya e da Comunidade Valenciana.

Eu hoxe non lle vou pedir que esta Universidade vaia pleitear, pero sí que lle fago a seguinte proposta, para que a Universidade de Vigo se dirixa á Xunta de Galiza, ao Ministerio de Xustiza e á institución do Valedor do Pobo, para facerlle chegar o noso máis enérxico rexeitamento a este fallo xudicial, pola vulneración dun dos dereitos fundamentais que nos asisten como galegas e galegos; que nos asisten, en definitiva, como pobo.

Por todo isto, propoño:

1.- Que a Universidade de Vigo solicite á Xunta de Galiza un posicionamento a este respecto, conminándoa a dar cumprimento ao artigo 5 do Estatuto de Autonomía, na súa obriga de garante do uso normal do galego en todos os planos da vida.

2.- Que a Universidade de Vigo plantexe ao Ministerio de Xustiza, en cumprimento do artigo 17.4 do Real Decreto 775/2011, a necesidade de ofertar tamén en lingua galega as probas de acceso á Avogacía e á Procuradoría.

3.- Que a Universidade de Vigo se dirixa á institución do Valedor do Pobo, como alto comisionado da nosa democracia parlamentar, no ánimo de que tutele os devanditos dereitos lingüísticos que se están a ver vulnerados dende o ano 2011, coa entrada en vigor do Regulamento que desenvolve a Lei de acceso á Avogacía e á Procuradoría, e que se vén de confirmar coa antedita sentenza do Tribunal Supremo.

Dar cumprimento a esta proposta, en tanto que a súa Universidade oferta o Mestrado habilitante para as profesións das que estou a falar, é unha obriga -alomenos moral- do seu goberno; do que agardo toda colaboración.

Nada máis. Moitas grazas.

Los comentarios están cerrados.